Algemene
voorwaarden

Liever direct contact opnemen?

Schroom niet, bel of mail ons vandaag nog

Algemene Voorwaarden

 1. De Koning Vergouwen Advocaten B.V. (hierna: DKVA) is een besloten vennootschap van advocaten (rechtspersonen en natuurlijke personen). DKVA stelt zich ten doel de praktijk van advocaat uit te oefenen in de ruimste zin van het woord.
 2. Alle opdrachten, hetzij rechtstreeks aan DKVA, hetzij aan individuele kantoorgenoten, worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door of namens DKVA. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.
 3. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt ieder vorderingsrecht in elk geval 12 maanden na het tijdstip waarop het ontstaan van de aansprakelijkheid redelijkerwijs bekend had moeten zijn en (zo dat niet kan worden vastgesteld) in ieder geval 2 jaren na de datum van de laatste factuur. Het in dit artikel bepaalde geldt ook jegens de Opdrachtgever indien een derde (tevens) schadevergoeding vordert in verband met een door DKVA aan Opdrachtgever verleende dienst.
 4. Iedere aansprakelijkheid van DKVA is beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval de gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) aanspraak geeft (geven), te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat in het desbetreffende geval uit de geldende polisvoorwaarden voortvloeit. DKVA is verzekerd tot een bedrag van EUR 2.500.000 per schadegeval. Desgevraagd zal over de inhoud van de polisvoorwaarden nadere informatie worden verschaft.
 5. Indien geen uitkering volgt, omdat de verzekeringsmaatschappij geen dekking geeft, is de aansprakelijkheid van DKVA in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan het voor de betreffende zaak in rekening gebrachte honorarium met een maximum van EUR 50.000.
 6. Bij het inschakelen van derden zal DKVA steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. DKVA is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden. De opdrachtgever machtigt DKVA om namens hem eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derden te aanvaarden.
 7. De opdrachtgever vrijwaart DKVA tegen alle aanspraken van derden, de kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van DKVA.
 8. Niet alleen DKVA maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van de opdrachtgever zijn ingeschakeld kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
 9. De hoogte van het verschuldigde uurtarief wordt vooraf overeengekomen met de opdrachtgever. Het uurtarief wordt geïndexeerd overeenkomstig de Richtlijn salarissen curatoren en bewindvoerders, zoals vastgesteld in overleg tussen De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak en de Nederlandse Orde van Advocaten. De werkzaamheden worden periodiek aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van veertien dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Gedeclareerd worden alsdan de gewerkte uren maal het overeengekomen uurtarief. Op de declaraties worden tevens de voor verschotten, diensten van derden en algemene kantoorkosten in rekening gebrachte bedragen gespecificeerd.
 10. Indien facturen niet binnen de betalingstermijn worden voldaan heeft DKVA de bevoegdheid de werkzaamheden op te schorten en kan de opdrachtgever zich niet beroepen op enige tekortkoming van de zijde van DKVA in de nakoming van de opdracht.
 11. Opdrachtgever geeft DKVA uitdrukkelijk de bevoegdheid facturen te verrekenen met door de Stichting Derdengelden DKVA ontvangen derdengelden.
 12. De opdrachtgever is ermee bekend dat (de advocaten van) DKVA krachtens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (hierna: Wwft) verplicht zijn, althans kunnen zijn de opdrachtgever te identificeren en de identificatie te verifiëren. De opdrachtgever is verplicht hieraan telkens volledige medewerking te verlenen op de in de Wwft voorgeschreven wijze. DKVA zal de vereiste gegevens vastleggen en bewaren in overeenstemming met de Wwft.
 13. De opdrachtgever is er voorts mee bekend en aanvaardt dat DKVA op grond van de Wwft, alsmede de daarbij behorende besluiten, regelingen en richtsnoeren, verplicht is om in die regelgeving omschreven ongebruikelijke transacties te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten.
 14. De opdrachtgever accepteert dat de informatieplicht uit hoofde van de Wwft prevaleert boven de geheimhoudingsplicht van de advocaat en doet afstand van ieder recht de advocaat strafrechtelijk, tuchtrechtelijk, civielrechtelijk of anderszins aan te spreken uit hoofde van het handelen van de advocaat in overeenstemming met zijn/haar wettelijke verplichtingen.
 15. De algemene voorwaarden worden voor aanvang van de werkzaamheden aan de opdrachtgever toegestuurd of ter hand gesteld. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. Een kopie kan worden ingezien op de website van DKVA: https://www.dekoningvergouwen.nl. De algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal gesteld. In geval van geschil over inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden zal de Nederlandse tekst bindend zijn.
 16. DKVA heeft een interne klachtenregeling. Indien de opdrachtgever een klacht heeft over de behandelend advocaat dient de opdrachtgever zich met zijn/haar klacht schriftelijk te wenden tot mr. Felix Chorus die de klacht in behandeling zal nemen. De klacht zal door DKVA worden behandeld overeenkomstig het door de Nederlandse Orde van Advocaten opgestelde interne klachtenreglement bestemd voor de interne klachtenregeling van advocatenkantoren in Nederland.
 17. Op de rechtsverhouding tussen DKVA en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen die uit de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en DKVA voortvloeien kunnen ter beslechting uitsluitend aan de bevoegde Nederlandse rechter worden voorgelegd.
 18. Bij niet tijdige betaling van het verschuldigde, zal DKVA Buitengerechtelijke Incasso Kosten (BIK) in rekening brengen volgens de op dat moment geldende staffel, welke gepubliceerd is op de website van Rechtspraak.nl.

Op de hoogte blijven?

Laat je e-mailadres achter en ontvang als eerste onze laatste blogs en updates in je mailbox.

Inschrijven nieuwsbrief