Home » Wat wij doen

Wat wij doen

Liever direct contact opnemen?

Schroom niet, bel of mail ons vandaag nog

Iedereen kan bij ons terecht. Voor een vurig pleidooi, een proces, een contract of een verzoening. Niets menselijks is ons vreemd.

De Koning Vergouwen Advocaten is als middelgroot advocatenkantoor veelzijdig en flexibel. Door een nauwe samenwerking tussen advocaten en juristen zijn we kort van stof en snel in het bundelen van kennis. Onze algemene praktijk bestrijkt de meeste rechtsgebieden.

We zijn generalisten met specialistische kennis in huis. Op het gebied van horeca, film, welzijn, zorg en kinderopvang, onroerend goed, ICT, flexibele arbeid, marketing en CAO-controle staan we bekend als dé juridische experts. Maar we voeren ook een intieme familierecht- en erfrechtpraktijk, waarin we opkomen voor de kwetsbaarste menselijke relaties.

Het uit de weg ruimen van conflicten is ons dagelijks werk. Gezond verstand is ons daarbij meer waard dan het inzetten van de zoveelste juridische procedure. We beheersen de kunst van het bemiddelen. We houden graag het hoofd koel. Wij kiezen voor de lange termijn oplossing.

 • Aanbestedingsrecht
  Aanbestedingsrecht voor opdrachten gericht op diensten, leveringen en werken.
 • CAO’s, arbeidsovereenkomsten en arbeidsvoorwaarden, aanstelling en ontslag, ontbinding van arbeidsovereenkomsten, afvloeiingsregelingen, gevolgen van fusies en bedrijfsovernames, medezeggenschapsrecht, ondernemingsraden.
 • Bestuursrecht
  Adviezen en procedures op het gebied van bestuursrecht, in het bijzonder het ruimtelijk ordeningsrecht, (bouw)vergunningen, (plan)schadevergoedingen en bestuurs-dwangaanschrijvingen.
 • Bouwrecht
  Technisch bouwrecht, bouwarbitrages, aannemingsovereenkomsten, turn-key projecten, meerwerk, oplevering.
 • Erfrecht
  Erfdeel, legitieme portie, legaat, testament, de executeur en vereffenaar, erfbelasting en schenkbelasting.
 • Europees recht
  Distributie- en licentieovereenkomsten, overige commerciële overeenkomsten.
 • Handelsrecht
  Industriële en intellectueel eigendom, waaronder: auteursrecht, handelsnaam, octrooien, merken, modellen, tekeningen, know-how, licenties, oneerlijke mededinging, misleidende reclame, onrechtmatige publicaties en verzekeringsrecht.
 • Huurrecht
  Huur van bedrijfs- en woonruimte en andere onroerende zaken, huurprijzen, redigeren van contracten, het voeren van procedures.
 • Agentuur, distributie, merkenrecht, handelsnaam, licenties, productie en alle overeenkomsten voor het tot stand brengen van film, TV of theaterproducties.
 • Faillissementen (Insolventierecht)
  Sanering van ondernemingen, doorstartconstructies, surseance van betaling, crediteurenregelingen, faillissementen.
 • Mededingingsrecht
  Nma procedures, samenwerkingsovereenkomsten tussen ondernemingen, ondernemingsverenigingen, prijsafspraken, marktverdeling, producten en verkoopquota, selectieve en andere vormen van distributie, alleenvertegenwoordiging, exclusieve afnameovereenkomsten.
 • Migratierecht
  Begeleiding ondernemingen bij aanvragen voor kennismigranten.
 • Ondernemingsrecht
  Vennootschapsrecht, joint ventures, fusies, overnames, overdracht van ondernemingen, concernstructuur, structuurvennootschappen, maatschap, firma, samenwerkingsovereenkomsten.
 • De Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) bepaalt de regels voor het verwerken van persoonsgegevens.
 • Personen- en Familierecht
  Echtscheiding, beëindiging samenleving, huwelijkse voorwaarden, beperkte of algehele gemeenschap van goederen, kinder- en partneralimentatie, ouderschapsplan, zorgregeling, gezag, hoofdverblijf, ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing, bewindvoering, mentorschap, curatele.
 • Proces- , Incasso- en Beslagpraktijk
  Het leggen van beslagen, het voeren van procedures en het aanvragen van faillissementen. Procedures waarin gecompliceerde vragen van juridisch-technische aard een rol spelen.
 • Sport, Recht en de Europese Unie
  Sport recht overstijgt de grenzen tussen de verschillende rechtsgebieden. Sportclubs, sportorganisaties en atleten komen in contact met: ondernemingsrecht, arbeidsrecht, sponsor contracten, aansprakelijkheidsrecht, transfer contracten, tuchtrecht, intellectueel eigendom, merchandising, Europees recht, bestuursrecht, en vele andere rechtsgebieden.
 • Tuchtrecht
  Tuchtrecht is een vorm van rechtspraak die erop toeziet dat leden van een beroepsgroep zich aan de gedragsregels van hun beroep houden. Het tuchtrecht is bedoeld als kwaliteitsbewaking en ter bevordering van een behoorlijke vervulling van hun taak. DKVA is gespecialiseerd in tuchtrecht, in het bijzonder voor notarissen, advocaten en bedrijfsartsen.

Onze aanpak

Winnen helpt voor een goede reputatie. Maar de advocatuur is meer dan simpel conflicten uitvechten. Wij vinden het misschien nog wel belangrijker om geld- en tijdverslindende procedures te voorkomen. Door samen vooruit te denken. Door een spiegel voor te houden. Door het juiste personeelsbeleid te voeren. Door goed te communiceren en juridische valkuilen tijdig te signaleren. Preventive law noemen we dat. Een voorbeeld van deze aanpak is de door ons ontwikkelde audit Arbeidsrecht.

Rechtsgebieden

De Koning Vergouwen Advocaten is onderverdeeld in vier secties:

Sectie Arbeidsrecht
contact: Charlotte Koopman, Michiel Vergouwen.
mail: koopman@dkva.nl

Sectie Civiel & Ondernemingsrecht
contact: Joris van der Kolk, Jan de Koning.
mail: vanderkolk@dkva.nl

Sectie Onroerend goed & Bestuursrecht
contact: Meena Kashyap, Jan de Koning.
mail: kashyap@dkva.nl

Sectie Personen- en Familierecht & Erfrecht
contactpersoon: Meena Kashyap
mail: kashyap@dkva.nl

Lees verder

Deze secties houden zich bezig met de volgende rechtsgebieden:

Aanbestedingsrecht
Aanbestedingsrecht voor opdrachten gericht op diensten, leveringen en werken.

Arbeidsrecht
CAO’s, arbeidsovereenkomsten en arbeidsvoorwaarden, aanstelling en ontslag, ontbinding van arbeidsovereenkomsten, afvloeiingsregelingen, gevolgen van fusies en bedrijfsovernames, medezeggenschapsrecht, ondernemingsraden.

Bestuursrecht
Adviezen en procedures op het gebied van bestuursrecht, in het bijzonder het ruimtelijk ordeningsrecht, (bouw)vergunningen, (plan)schadevergoedingen en bestuurs-dwangaanschrijvingen.

Bouwrecht
Technisch bouwrecht, bouwarbitrages, aannemingsovereenkomsten, turn-key projecten, meerwerk, oplevering.

Echtscheidingen
Kantoor heeft ruime ervaring in het regelen van (complexe) echtscheidingen.

Erfrecht
Erfdeel, legitieme portie, legaat, testament, de executeur en vereffenaar, erfbelasting en schenkbelasting.

Europees recht
Distributie- en licentieovereenkomsten, overige commerciële overeenkomsten.

Handelsrecht
Industriële en intellectueel eigendom, waaronder: auteursrecht, handelsnaam, octrooien, merken, modellen, tekeningen, know-how, licenties, oneerlijke mededinging, misleidende reclame, onrechtmatige publicaties en verzekeringsrecht.

Huurrecht
Huur van bedrijfs- en woonruimte en andere onroerende zaken, huurprijzen, redigeren van contracten, het voeren van procedures.

Intellectuele Eigendom
Agentuur, distributie, merkenrecht, handelsnaam, licenties, productie en alle overeenkomsten voor het tot stand brengen van film, TV of theaterproducties.

Faillissementen (Insolventierecht)
Sanering van ondernemingen, doorstartconstructies, surseance van betaling, crediteurenregelingen, faillissementen.

Mededingingsrecht
Nma procedures, samenwerkingsovereenkomsten tussen ondernemingen, ondernemingsverenigingen, prijsafspraken, marktverdeling, producten en verkoopquota, selectieve en andere vormen van distributie, alleenvertegenwoordiging, exclusieve afnameovereenkomsten.

Migratierecht
begeleiding ondernemingen bij aanvragen voor kennismigranten.

Ondernemingsrecht
Vennootschapsrecht, joint ventures, fusies, overnames, overdracht van ondernemingen, concernstructuur, structuurvennootschappen, maatschap, firma, samenwerkingsovereenkomsten

Onteigening
Verwerving door de overheid, onteigeningsvraagstukken en onderhandelingen, waarderingen en onteigeningsprocedures.

Personen- en Familierecht
Echtscheiding, beëindiging samenleving, huwelijkse voorwaarden, beperkte of algehele gemeenschap van goederen, kinder- en partneralimentatie, ouderschapsplan, zorgregeling, gezag, hoofdverblijf, ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing, bewindvoering, mentorschap, curatele.

Proces -, Incasso- en Beslagpraktijk
Het leggen van beslagen, het voeren van procedures en het aanvragen van faillissementen. Procedures waarin gecompliceerde vragen van juridisch-technische aard een rol spelen.

Sport, Recht en de Europese Unie
Sport recht overstijgt de grenzen tussen de verschillende rechtsgebieden. Sportclubs, sportorganisaties en atleten komen in contact met: ondernemingsrecht, arbeidsrecht, sponsor contracten, aansprakelijkheidsrecht, transfer contracten, tuchtrecht, intellectueel eigendom, merchandising, Europees recht, bestuursrecht, en vele andere rechtsgebieden.

Tuchtrecht
Tuchtrecht is een vorm van rechtspraak die erop toeziet dat leden van een beroepsgroep zich aan de gedragsregels van hun beroep houden. Het tuchtrecht is bedoeld als kwaliteitsbewaking en ter bevordering van een behoorlijke vervulling van hun taak. DKVA is gespecialiseerd in tuchtrecht, in het bijzonder voor notarissen, advocaten en bedrijfsartsen.

Rechtsgebiedenregister

Advocaten moeten zich na hun stage verplicht laten registreren in een vernieuwd rechtsgebiedenregister en deze registratie bekendmaken. Het betreft een overzichtelijk en transparant register en bevat 35 rechtsgebieden waarop advocaten zich kunnen registreren. Op grond van die registratie is de desbetreffende advocaat verplicht om volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten jaarlijks tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Hier vind je het overzicht van de hoofd- (en sub)rechtsgebieden waarop de advocaten van De Koning Vergouwen Advocaten zich in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten hebben geregistreerd.

Internationaal

De Koning Vergouwen Advocaten onderhoudt veelvuldig contacten met advocatenkantoren wereldwijd. Zo zijn we lid van het internationale netwerk Globaladvocaten. Dit is een netwerk van gelijkgestemde advocatenkantoren met leden over de hele wereld. Dit netwerk treft elkaar tweemaal per jaar, zowel formeel als informeel, steeds in een andere stad.

In de loop der jaren zijn we op onze internationale partners ingespeeld geraakt en wisselen we geregeld cliënten, juridische kennis en adviezen uit. Deelname aan dit netwerk geeft onze cliënten toegang tot een breed scala aan juridische expertise, verspreid over de wereld. Voor een lijst van leden, landen en overige informatie verwijzen wij u naar de website van Globaladvocaten.

Arbeidsrecht audit

Is de overeengekomen proeftijd correct? Kan de werknemer gehouden worden aan zijn concurrentie- en/of relatiebeding? Is het geheimhoudingsbeding goed geformuleerd? Is de gehanteerde opzegtermijn in overeenstemming met de wet en/of CAO? Is het personeelshandboek volledig? Voldoet het ziektereglement en/of de ICT-richtlijn aan de wet en/of regelgeving? Bouwt u als goed werkgever op juiste wijze een dossier op over het functioneren van de werknemer?

Zomaar een aantal onderwerpen die tot kostbare procedures kunnen leiden indien niet goed geregeld. Dit maakt het voor u als ondernemer steeds belangrijker om de eigen arbeidsvoorwaarden eens kritisch tegen het licht te houden. Dit voorkomt onnodige kosten voor juridische bijstand en verhoogt ook de kwaliteit van de organisatie. Deze aanpak noemen wij preventive law.

De Koning Vergouwen heeft hiervoor een Arbeidsrecht Audit ontwikkeld. Deze audit wordt verzorgd door één of meerdere juristen van de sectie arbeidsrecht. Uw organisatie krijgt een juridische check-up en wordt gescreend op risicofactoren. Hierdoor worden eventuele problemen tijdig gesignaleerd. Uiteraard bieden wij u ook een concrete oplossing.

Hoe gaat dit?
De eerste stap betreft de toets of alle wettelijk vereiste documenten aanwezig zijn. De tweede stap is een check of de aanwezige documenten in overeenstemming zijn met de wet- en/ of regelgeving waaronder een eventueel toepasselijke CAO. Hierna geven wij aan waar de risico’s liggen, alsmede welke onderdelen niet goed geregeld zijn of nader onderzoek behoeven. Tot slot geven wij aan hoe gaten ‘gedicht’ kunnen worden.

Kosten?
De kosten houdt u zelf in de hand. In samenspraak met u wordt bepaald op welke onderdelen een Arbeidsrecht Audit het meest van belang is. Vooraf kunnen bovendien heldere afspraken worden gemaakt over de kosten en tijd. Ook is het mogelijk om een vaste prijsafspraak te maken voor deze Arbeidsrecht Audit.

Informatie
Neem voor meer informatie over de Arbeidsrecht Audit contact op met Charlotte Koopman.

Op de hoogte blijven?

Laat je e-mailadres achter en ontvang als eerste onze laatste blogs en updates in je mailbox.

Inschrijven nieuwsbrief